Montreal 1976
Handball

Erscheint in der Spalte "Details" ein Link, so erhalten Sie den gesamten Wett-bewerbsverlauf, wenn Sie auf "HTML" oder "PDF" klicken.

Disziplin Gold Silber Bronze Details
Herren UdSSR
Ishchenko, Mikhail
Fedyukin, Anatoli
Maksimov, Vladimir
Kushniryuk, Sergei
Kravtsov, Vladimir
Klimov, Yuri
Anpilogov, Alexander
Chernyshev, Yevgeni
Gassy, Valeri
Tomin, Nikolai
Kidyaev, Yuri
Rezanov, Alexander
Ilyin, Vassili
Lagutin, Yuri
Rumänien
Penu, Cornel
Kicsid, Gavril
Gatu, Cristian
Licu, Ghita
Voina, Radu
Gunesch, Roland
Birtalan, Stefan
Cosma, Adrian
Tudosie, Constantin
Munteanu, Nicolae
Stöckl, Werner
Grabovschi, Mircea
Draganita, Cezar
Folker, Alexandru
Polen
Szymczak, Andrzej
Ciesla, Piotr
Antczak, Zdzislaw
Kuchta, Zygfryd
Klempel, Jerzy
Brzozowski, Janusz
Przybysz, Ryszard
Melcer, Jerzy
Sokolowski, Andrzej
Gmyrek, Janusz
Rozmiarek, Henryk
Kaluzinski, Alfred
Zielinski, Wlodzimierz
Wojczak, Mieczyslaw
Damen UdSSR
Sherstyuk, Natalia
Berezhnaya, Lyubov
Turchina, Zinaida
Makarets, Tatyana
Bobrus, Lyudmila
Karlova, Larisa
Cesaitite, Aldona
Lotoshenko, Mariya
Glushchenko, Tatyana
Shubina, Lyudmila
Zakharova, Galina
Lobova, Nina
Panchuk, Lyudmila
Shabanova, Rafiga
DDR
Zober, Hannelore
Matz, Evelyn
Krause, Roswitha
Rost, Christina
Uhlig, Petra
Tietz, Marion
Richter, Kristina
Kretschmar, Waltraud
Badorek, Gabriele
Voß, Christina
Siefert, Silvia
Paskuy, Eva
Michaelis, Liane
Burosch, Hannelore
Ungarn
Bujdoso, Agota
Toth-Harsanyi, Borbala
Lakine-Harsanyi, Katalin
Sterbinszky, Amalia
Nagy, Ilona
Csikne Horvath, Klara
Lelkesne Tomann, Rozalia
Vadaszne Vanya, Maria
Nemeth, Erzsebet
Angyal, Eva
Nagy, Marianna
Kezine Pethö, Zsuzsanna
Megyerine Pocsai, Marta
Berzsenyi, Maria